Податковий кодекс украъни

Крім того, для нормальної роботи необхідно мати підтримку cookies, якщо не встановлено по замовчанню. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Сфера дії Податкового кодексу України 1. Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства. Цим Кодексом визначаються функції та правові основи діяльності контролюючих органів, визначених статті 41 цього Кодексу. Правила оподаткування товарів, що переміщуються через митний кордон України, визначаються цим Кодексом, крім правил оподаткування товарів митом, які встановлюються та іншими законами з питань митної справи. {Статтю 1 доповнено пунктом 1. Внесення змін до Податкового кодексу України 2. Зміна положень цього Кодексу може здійснюватися виключно шляхом внесення змін до цього Кодексу. Податкове законодавство України 3. Податкове законодавство України складається з ; цього Кодексу; та інших законів з питань митної справи у частині регулювання податковий кодекс украъни, що виникають у зв'язку з оподаткуванням митом операцій з переміщення товарів через митний кордон України далі - законами з питань митної справи ; чинних міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України і якими регулюються питання оподаткування; нормативно-правових актів, прийнятих на підставі та на виконання цього Кодексу та законів з податковий кодекс украъни митної справи; податковий кодекс украъни Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з питань місцевих податків та зборів, прийнятих за правилами, встановленими цим Кодексом. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Кодексом, застосовуються правила податковий кодекс украъни договору. Основні засади податкового законодавства України 4. Податкове законодавство України ґрунтується на таких податковий кодекс украъни 4. Податки та збори, їх ставки, а також податковий кодекс украъни пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року; 4. Загальнодержавні, місцеві податки податковий кодекс украъни збори, справляння яких не передбачено цим Кодексом, сплаті не підлягають. Податкові періоди та строки сплати податків та зборів установлюються, виходячи з необхідності забезпечення своєчасного надходження коштів до бюджетів, з урахуванням зручності виконання платником податкового обов'язку та зменшення витрат на адміністрування податків та зборів. При встановленні або розширенні існуючих податкових пільг такі пільги податковий кодекс украъни з наступного бюджетного року. {Статтю 4 доповнено пунктом податковий кодекс украъни. Співвідношення податкового законодавства з іншими законодавчими актами 5. Поняття, правила та положення, установлені цим Кодексом та законами з питань митної справи, застосовуються виключно для регулювання відносин, передбачених цього Кодексу. У разі якщо поняття, терміни, правила та положення інших актів суперечать поняттям, термінам, правилам та положенням цього Кодексу, для регулювання відносин оподаткування застосовуються поняття, терміни, правила та положення цього Кодексу. Інші терміни, що застосовуються у цьому Кодексі і податковий кодекс украъни визначаються ним, використовуються у значенні, встановленому іншими законами. Поняття податку та збору 6. Податком є обов'язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників податку відповідно податковий кодекс украъни цього Кодексу. Збором платою, податковий кодекс украъни є обов'язковий платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників зборів, податковий кодекс украъни умовою отримання ними спеціальної вигоди, податковий кодекс украъни тому числі внаслідок вчинення на користь таких осіб державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами та особами юридично значимих дій. Сукупність загальнодержавних та місцевих податків та зборів, податковий кодекс украъни справляються в установленому цим Кодексом порядку, становить податкову систему України. Загальні засади встановлення податків і зборів 7. Під час встановлення податку обов'язково визначаються такі елементи: 7. Під час встановлення податку можуть передбачатися податкові пільги та порядок їх застосування. Елементи податку, визначені в пункті 7. Види податків та зборів 8. В Україні встановлюються загальнодержавні та місцеві податки та збори. До загальнодержавних належать податки та збори, що встановлені цим Кодексом і є обов'язковими до сплати на усій території України, крім випадків, передбачених цим Кодексом. Загальнодержавні податки та збори 9. До загальнодержавних податків належать: 9. Відносини, пов'язані з установленням та справлянням мита, регулюються митним законодавством, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Зарахування загальнодержавних податків та зборів до державного і місцевих бюджетів здійснюється відповідно до. Установлення загальнодержавних податків та зборів, не передбачених цим Кодексом, забороняється. До місцевих податків належать: 10. До місцевих зборів належать: 10. Місцеві ради в межах повноважень, визначених цим Кодексом, вирішують питання відповідно до вимог цього Кодексу щодо встановлення податку на майно в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів, туристичного збору. Установлення місцевих податків та зборів, не передбачених цим Кодексом, забороняється. Зарахування місцевих податків та зборів до відповідних місцевих бюджетів здійснюється відповідно до. {Стаття 10 в редакції Закону } Стаття 11. Спеціальні податкові режими 11. Спеціальні податкові режими встановлюються та застосовуються у випадках і порядку, визначених виключно цим Кодексом. Спеціальний податковий режим - система заходів, що визначає особливий порядок оподаткування окремих категорій господарюючих суб'єктів. Спеціальний податковий режим може передбачати особливий порядок визначення елементів податку та збору, звільнення від сплати окремих податків та зборів. Не визнаються спеціальними режимами податкові режими, не визначені такими цим Кодексом. Верховна Рада України встановлює на території України загальнодержавні податки та збори і визначає: 12. До повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим належать: 12. {Абзац перший пункту 12. Встановлення місцевих податків та зборів здійснюється у порядку, визначеному цим Кодексом. Податковий кодекс украъни прийнятті рішення про встановлення місцевих податків та зборів обов'язково визначаються об'єкт оподаткування, платник податків і зборів, розмір ставки, податковий період та інші обов'язкові елементи, визначенні цього Кодексу з дотриманням критеріїв, встановлених цього Кодексу для відповідного місцевого податку чи збору. Копія прийнятого податковий кодекс украъни про встановлення місцевих податків чи зборів надсилається у десятиденний строк з дня оприлюднення до контролюючого податковий кодекс украъни, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів. Рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування податковий кодекс украъни 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін плановий період. В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і податковий кодекс украъни політику, затверджує форми податкових декларацій розрахунків з місцевих податків та зборів згідно з порядком, встановленим цим Кодексом, а у разі потреби податковий кодекс украъни методичні рекомендації щодо їх заповнення. Офіційно оприлюднене рішення про встановлення місцевих податків податковий кодекс украъни зборів є нормативно-правовим актом з питань оподаткування місцевими податками та зборами, який набирає чинності з урахуванням строків, передбачених цієї статті. Усунення подвійного оподаткування 13. Доходи, отримані фізичною особою - резидентом з джерел походження за межами України, включаються до податковий кодекс украъни загального річного оподаткованого доходу, крім податковий кодекс украъни, що не підлягають оподаткуванню в Україні відповідно до положень цього Кодексу чи міжнародного договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України. Суми податків та зборів, сплачені за межами України, зараховуються під час розрахунку податків та зборів в Україні за правилами, встановленими цим Кодексом. Зазначена довідка підлягає легалізації у відповідній країні, відповідній закордонній дипломатичній податковий кодекс украъни України, якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України. У цьому Кодексі поняття вживаються в такому значенні: 14. © Верховна Рада України 1994-2016 програмно-технічна підтримка — Управління комп'ютеризованих систем Інформаційна підтримка — Відділ баз даних нормативно-правової інформації.COPYRIGHT © 2010-2016 prodrecept.ru